Bo Hage

Fritidshusområde

Ordningsregler för föreningen

Lite information om vad som gäller i föreningen.

Allmänna områden

Eldning

Vattenverket

Som fritidsområde i Flens kommun är vi i Bo Hage ensamma
om att få friskt källvatten från borrade brunnar. För att
förbättra kapaciteten genomfördes under år 2002 en utbyggnad av
såväl vattenverk som djupborrning av ytterligare två brunnar. Vi
är dock angelägna påpeka att vi verkligen måste hushålla med ett
sådant utmärkt vatten. Därför har hittills 85 % av fastighetsägarna
installerat sommarvattenanläggningar for bevattning, biltvätt etc.
Sommarvattnet kommer förstås från sjön Yngaren.

Rutin vid läckage

Det är oerhört viktigt att ett läckage tätas snarast då ett
läckage kan ödelägga dricksvattentillförseln för hela Bo Hage

Årsavgifter till föreningarna

För att hålla årsavgifterna på en rimlig nivå krävs att vi
tillsammans hjälper till med det vi kan och är bra på. Vi försöker
därför ta vara på den kompetens som medlemmarna besitter. Ett
exempel på detta var arbetet i samband med utbyggnaden av
vattenverket 2002.
Slybekämpningen efter stranden och i våra allmänningar skulle
dra stora kostnader om vi vore tvungna att leja för dylika
arbetsinsatser. Genom våra gemensamma höst och vår röjningar samt
övriga frivilliga insatser sparar vi mycket pengar. Dessutom blir röjningarna mycket bättre utförda eftersom vi drar samman riset och eldar upp detsamma.
Allmänningarna blir därmed lättillgängliga och promenadvänliga.

Hastighetsbegränsning

Inom området är hastigheten begränsad till 30 km i timmen.
Om denna begränsning ej efterlevs kommer vi ånyo att införa
farthinder. Den lägre hastigheten innebär ju att våra barn och
barnbarn kan cykla och promenera tryggare på vägarna.
En låg hastighet bidrar också till att vägarna utsätts för mindre
slitage och att dammbildningen blir mindre.
Om Du kör mjukt, det vill säga med svag acceleration och mjuk
inbromsning så kanske håligheterna (potthålen ) minskar på våra
"huvudvägar" .

Allemansrätt och allemansskyldighet

Vi får

• promenera och åka skidor över annans mark utanför tomt
• färdas fritt över annans vatten
• bada vid strand som inte ligger inom tomt
• plocka vildväxande blommor, bär och svamp utanför tomt
• ta torra kvistar på marken
• gå, rida och cykla på enskild väg

Vi får inte

• skada mark, träd och buskar eller gröda
• utan lov färdas över tomt eller plantering
• tälta längre än ett dygn
• använda brygga, brunn mm som tillhör annan person
• skada stängsel eller underlåta att stänga grind
• skräpa ner
• föra oljud genom t.ex. högljudd transistormusik
• plocka eller gräva upp fridlysta växter
• ta träd, grenar eller kvistar
• ta fåglars bon eller ägg
• fiska eller jaga utan tillstånd
• göra upp eld då det finns risk för brand

Stadgar

Tomtägar föreningen
Vägsamfälligheten