Bo Hage

Fritidshusområde

Karta Bohage

Välkommen till Bo Hage
- en idyll vid sjön Yngaren

Bo Hage fritidsområde är avstyckat från Åkerö säteri, som ligger på en ö i Yngaren mitt emot vårt område. Utbyggnaden av Bo Hage skedde i två etapper.
Den första etappen tillkom 1966-1967 och omfattade tomterna 2 - 37, och 1968 tillkom tomterna 38 till 72 med tillhörande vägar.
Till området hör också en fastighet med beteckningen 4:2, som är belägen inom områdets västra del Denna fastighet fanns innan exploateringen av de övriga tomterna.
Området består alltså av totalt 72 tomter och väl tilltagna allmänningar. För skötseln av Bo Hage fritidsområde finns två föreningar, en tomtägareförening som sköter våra gemensamma anläggningar framför allt vattenverket, baden, bryggorna samt skötseln av våra allmänningar. Den andra föreningen är en vägsamfällighet, som ser till att våra vägar sköts och underhålls såväl vinter som sommar i form av hyvling, saltning, grusning och snöplogning. Planområdet Bo Hage har beteckningen Bettna-Ökna 7: 1.
Gemensam styrelse administrerar båda föreningarna

Bo Hage Fritidsområde erbjuder:

• Vacker Sörmlandsmiljö
• Sjön Yngaren för bad- och båtliv samt fiske
• Rikt växt- och djurliv
• Stora och välskötta allmänningar
• Promenadstigar i och runt området
• Härliga rekreationsmöjligheter
• Friskt och gott källvatten att dricka

Vi som bor i Bo Hage bör därför verka för:

• Ordning och reda
• Positivt tänkande
• Gemensamhetskänsla
• God grannsamverkan

Vi bör även uppmuntra och ta till vara:

• Enskilda frivilliga arbetsinsatser
• Kompetens som egna medlemmar besitter
• Positiva initiativ och attityder

Positiva attityder leder alltid till:

• Mer glädje och trivsel
• Större kreativitet
• Ökade resurser
• Bättre utveckling
• Bättre samverkan
• Lägre kostnader

Kontakta gärna någon i styrelsen om Du har förslag på hur vi kan utveckla och göra Bo
Hage ännu bättre.

Yngaren

Fritidsområdet Bo Hage gränsar till en vik av sjön Yngaren.
Yngaren, som är den näst största sjön i Södermanland, har en yta
på ca 50 kvadratkilometer. Det är endast Båven som är större än Yngaren. Yngaren är ca 20 km lång och som bredast ca 5 km.
I mitten på 1800-talet genomfördes en sjösänkning med 2 meter. Den gamla strandlinjen syns tydligt vid en promenad utmed sjön.
För att fiska i hela sjön krävs fiskekort dock inte i anslutning till vårt tomtområde. Vattenområdet tillhörande Bo Hage är ca 10 ha. Fiskekort och därmed möjlighet att fiska i större delen av sjön kan Du köpa hos Leif Paulsson, Tallstigen 37.
Innan broförbindelse fanns till Åkerö fanns en färjeförbindelse mellan Hesseläng och Åkerö.

Sjökort för Yngaren.

Gemensamma aktiviteter

En återkommande aktivitet är den gemensamma röjningen som
genomförs varje höst och vår i våra allmänningar. Vi tror dessutom att
detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre. Mestadels
brukar vi också spontant fira Valborg i anslutning till de båda
badplatserna och om väderleken tillåter eldas också brasor i
samband med firandet.
När området var nyetablerat anordnades även gemensamt
midsommarfirande på den stora ängen ovanför vattenverket. När
nu området successivt föryngras med barn och barnbarn kan
måhända midsommarfirandet återuppstå.
Ett engagemang från områdets yngre generationer kan kanske
väcka liv iden gamla fina traditionen med musik, lekar och dans
kring midsommarstången.